Nabór 1/2017

Górzyca, 22.12.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020(Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390.), w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

1.      Limit środków dostępnych w naborze: 2 000 000 zł
2.      Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      100 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w branży produkcyjnej lub transportowej;

 

b)     70 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w pozostałych branżach

3.      Termin składania wniosków: 9.01.2017 – 23.01.2017
4.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B69-113 GórzycaGodziny otwarcia biura w trakcie naboru: pn-pt 10:00 – 15:00
5.      Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każda egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt.

 

Dokumenty składane są bezpośrednio w Biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

6.      Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:

1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

 

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane do otrzymania pomocy od wniosków, od tych, które ze względu na wyczerpanie alokacji środków nie otrzymały rekomendacji.

 

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

7.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

8.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
9.      Dokumenty aplikacyjne 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

2. Biznesplan (LINK)

3. Generator wniosków o przyznanie pomocy (LINK) – używanie generatora nie jest obowiązkowe, jednak ułatwia wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

5. Instrukcja wypełniania biznesplanu (LINK)

10.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

 

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 858 565.

 

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Lokalne kryteria wyboru
 4. Karta opisu projektu
 5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 1/2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PDF

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I ZĄŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia:

3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia

 1. Dokument tożsamości – kopia
 2. Jeśli w dowodzie osobistym nie ma adresu zameldowania: Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał
 3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał.
 4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów (numer identyfikacyjny ARiMR) albo Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia
 6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV. A6 str. 10 wniosku o przyznanie pomocy)
 7. Biznesplan – oryginał sporządzony na formularzu: (LINK)
 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV.A 8: str. 11 wniosku o przyznanie pomocy)
 9. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV.A 9: str. 12 wniosku o przyznanie pomocy), wraz z Zaświadczeniem(-ami) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał (LINK)
 11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia
 12. W przypadku operacji przewidujących roboty budowlane: Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia
 13. W przypadku operacji przewidujących roboty budowlane: Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji – oryginał lub kopia

Załączniki niezbędne do prawidłowej oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. Ich brak nie skutkuje odrzuceniem wniosku, lecz uniemożliwia przyznanie punktów w niektórych kryteriach:

 1. Karta opisu projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu osób z grupy defaworyzowanej (załącznik wewnętrzny LGD – formularz – LINK)
 2. załączniki potwierdzające posiadane i wyszczególnione w biznesplanie kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia, zasoby, doświadczenie
 3. oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo finansowego operacji (sekcja VII w Biznesplanie)

Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: