Zapytanie ofertowe / rozeznanie cenowe nr 01/R/2019

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje
wykonawcy zadania „edukacja przyrodnicza” w projekcie „Ochrona lęgów fauny
ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających
bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków
UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi prowadzenia
działań edukacyjnych. Edukacja stanowi działanie zorientowane na utrwalenie
efektów działań projektowych, poprzez uwrażliwienie młodzieży na wartość i
piękno przyrody oraz potrzeby związane z jej ochroną. Obejmuje przeprowadzenie
szeregu działań edukacyjnych na terenie 6 gmin (14 szkół), przygotowania
materiałów edukacyjnych i zapewnienia dojazdu ze szkół na miejsca realizacji
projektu.

Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających
udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady,
rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km.
wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne,
gniazdujące w sąsiedztwie gatunki. Czas trwania projektu – kwiecień
2017-grudzień 2019.  wartość projektu: 2 427 262,84 zł; kwota
dofinansowania: 2 063 172,84 zł

Szczegółowy opis zakresu zamówienia:

Hasło przewodnie akcji edukacyjnej to „Bagna są piękne”. Jej celem jest podniesieni
świadomości o wartości nadodrzańskich mokradeł. Akcja prowadzona będzie w
szkołach podstawowych 6 gmin leżących wzdłuż Odry na odcinku pokrywającym
obszar realizacji projektu. Będą to gminy: Słubice, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą,
Boleszkowice, Mieszkowice i Cedynia. Pod uwagę branych jest 14 publicznych
szkół podstawowych z ww gmin. W każdej szkole przeprowadzone zostaną dwie godziny
(h lekcyjne) zajęć wprowadzających w tematykę problemu z grupami wskazanymi
przez nauczycieli (1 grupa 2h zajęć, lub 2 grupy po 1h). Następnie każda szkoła
w grupie od 20 do 40 osób pojedzie na miejsce realizacji projektu (najbliższe
miejscu zamieszkania – nie dalej niż 50 km), gdzie przeprowadzona zostanie
druga część zajęć – zajęcia terenowe z pokazem na żywo. Materiałem edukacyjnym
będą publikacje zawierające bogaty opis merytoryczny problematyki ochrony
ptaków wodno-błotnych oraz lokalnych kontekstów przyrodniczych. Jednocześnie
znajdą się tam zaproponowane konspekty zajęć, do wykorzystania przez
nauczycieli przyrody/biologii. Aby uczniowie mogli dobrze poznać ptaki
przygotowane zostaną zestawy pokazowe rzeźb chronionych w projekcie ptaków.
Publikację, rzeźby oraz wszelkie informacje o realizowanym projekcie udostępni
zamawiający po podpisaniu umowy.

Czas wykonywania usługi:

kwiecień 2019 – czerwiec 2019

Wymagania wobec oferentów:

Oferenci powinni wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań związanych z
edukacją ekologiczną. Wymagane jest:

– wykonanie lub wykonywanie min. 3 usług związanych z prowadzeniem edukacji
ekologicznej w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia upublicznienia zapytania
ofertowego.

Niniejszy warunek weryfikowany jest na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu. Oferent powinien posiadać dokumenty, które
potwierdzają odpowiednie doświadczenie i przedstawić je na wezwanie
zamawiającego (przed podpisaniem umowy).

Składanie ofert:

Oferty złożone w odpowiedzi na rozeznanie cenowe, prosimy dostarczyć na
formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 7.02.2019 do
godz.12:00:

 • drogą
  pocztową na adres Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B,
  69-113 Górzyca (dopisek 01/R/2019)
 • osobiście
  pod wskazanym wyżej adresem w godzinach 10 – 12 od pn, do piątku
 • mailowo
  na adres: k.duer@zdow.pl (fakt otrzymania wiadomości zostanie potwierdzony
  wiadomością zwrotną. W przypadku braku tej wiadomości prosimy o upewnienie
  się, iż oferta dotarła do adresata).

Prosimy o nadsyłanie ofert uwzględniających proponowaną cenę za wykonanie usługi
na załączonym formularzu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonanie
zamówienia.

Informacje:

Karol Duer, + 48 668 218 146, k.duer@zdow.pl


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: