Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 18.04.2019

Lokalna Grupa Działania Zielona
Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej
, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588., zm.: Dz.U. 2018 poz. 861)
zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 1/2019.

Limit środków dostępnych w naborze: 1
182 185,03 zł
Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: Maksymalna wartość dotacji:
– w przypadku jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku organizacji pozarządowych = 300 000 zł;Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
– w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.Refundacja poniesionych kosztów
Termin składania wniosków: 6.05.2019 – 20.05.2019
Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy Jednostki samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
Organizacja pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji (jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty ul. 1 Maja 1B 69-113 Górzyca Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 10:00 – 14:00,
Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami(oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator. Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, w tym:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  

2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;  

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia  

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie się nie mieszczą.  

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie

Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jestwarunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.  
Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
Dokumenty aplikacyjne – Wzór wniosku o przyznanie pomocy LINK: (PDF) (wersja edytowalna)
– Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
– Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania LINK: (PDF) (wersja edytowalna)
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak:
– Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR),
– lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl

w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja
1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na
adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 668 218 146.

Załączniki:

 1. Cele
  ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do
  osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista
  wymaganych dokumentów
 3. Lokalne
  kryteria wyboru
 4. Oświadczenie
  o braku konieczności przeprowadzania OOŚ
 5. Karta
  oceny formalnej i zgodności z PROW

Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: