Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Górzyca, 20.11.2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 (T.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.), w ramach rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 320).

1.
Limit środków dostępnych w naborze:
1.370.000,00 zł
2.
Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR:
a)
100 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w branży
produkcyjnej lub transportowej;

b)
70 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w pozostałych
branżach

3.
Termin składania wniosków:
6.12.2019 – 20.12.2019
4.
Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD Zielona
Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B,
69-113 Górzyca.
Godziny otwarcia
biura w trakcie naboru: pn-pt 9:00 – 14:00, ostatni dzień naboru, tj.
20.12.2019 – 8:00 – 16:00
5.
Forma i tryb złożenia wniosku:
2 egzemplarze
wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione
wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie
CD/DVD. Każda egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać
skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację,
np. oprawione w skoroszyt.

Dokumenty składane
są bezpośrednio w Biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez
pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

6.
Warunki udzielenia pomocy:
Pomoc zostanie
przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi
oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia
,
w tym:
a) Złożenie wniosku
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność
operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność
operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w
PROW na lata 2014-2020
2. Przyczynią się
do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników
zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
)
3. Zawierają
wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy
dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia
4. Uzyskają
wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych
Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

5. W przypadku
otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit
środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście
rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów
Wyboru (załącznik
nr 3 do ogłoszenia
) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy –
tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę
punktów i zostały rekomendowane do otrzymania pomocy od wniosków, od tych, które
ze względu na wyczerpanie alokacji środków nie otrzymały rekomendacji.
Pozostałe warunki
udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 T.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.).
7.
Lokalne Kryteria Wyboru operacji:
Wraz ze wskazaniem
minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
stanowią załącznik
nr 3 do ogłoszenia
.
8.
Informacja o wymaganych załącznikach
zawarta
jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
9.
Dokumenty aplikacyjne
1. Wzór
wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
2. Biznesplan (LINK)
3. Tabele finansowe – pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (LINK)
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
5. Instrukcja wypełniania biznesplanu (LINK)
10.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty, takie
jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata
2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz
wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o
przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru
operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja
1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na
adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 668 218 146.

UWAGA BIURO LGD świadczy doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków do
dnia 13.12.2019 włącznie. W ostatnim tygodniu naboru umówienie się na
konsultacje indywidualne wniosku nie będzie już możliwe.

Załączniki:

 1. Cele
  ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do
  osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista
  wymaganych dokumentów
 3. Lokalne
  kryteria wyboru
 4. Karta
  opisu projektu
 5. Karta
  oceny formalnej i zgodności z PROW

OGŁOSZENIE – PDF


Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: