Ogłoszenie o naborze 3/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 22.11.2019

Lokalna Grupa Działania Zielona
Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej
, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588., zm.: Dz.U. 2018 poz. 861)
zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 3/2019.

Limit środków dostępnych w naborze: 206 101,44
Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w
LSR:
Maksymalna wartość dotacji: w przypadku
jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku
organizacji pozarządowych = 300 000 zł;Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów
kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100%
kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.Refundacja poniesionych kosztów

Termin składania wniosków: 6.12.2019
– 20.12.2019
Podmioty uprawnione do ubiegania się o
przyznanie pomocy
Jednostki
samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR;Organizacja
pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji
(jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 9:00 – 14:00, ostatni dzień
naboru 8-16:00
Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
(oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej
przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz
biznesplanu na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami
powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną
dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator.
 
Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i
Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,
w tym:
a) Złożenie
wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność
operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność
operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w
PROW na lata 2014-2020
 
2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników
zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;
 
3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w
formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia
 
4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych
Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną
kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1,
znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg
Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach
uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej
wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie
się nie mieszczą.
 
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie
Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
Dokumenty aplikacyjne Wzór
wniosku o przyznanie pomocy LINK: (PDF)
(wersja
edytowalna)
Instrukcja
wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)Dodatkowe
arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania LINK: (PDF) (wersja
edytowalna
)

Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: –
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku
o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie
pomocy, –
lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są
na stronie internetowej www.prow.zdow.pl
w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja
1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na
adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 668 218 146.

OGŁOSZENIE PDF

Załączniki:

 1. Cele
  ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do
  osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista
  wymaganych dokumentów
 3. Lokalne
  kryteria wyboru
 4. Oświadczenie
  o braku konieczności przeprowadzania OOŚ
 5. Karta
  oceny formalnej i zgodności z PROW

Opublikowano

w

, ,

przez

Tagi: