Nabory

Nabór 2/2017

Górzyca, 22.12.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwijanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020(Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

1.      Limit środków dostępnych w naborze: 2 400 000 zł
2.      Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      Maksymalna wartość dotacji = 300 000 zł

b)     Intensywność pomocy = 70% kosztów kwalifikowalnych

c)      Refundacja poniesionych kosztów

3.      Termin składania wniosków: 9.01.2017 – 23.01.2017
4.      Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy a)      osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

b)     osoba prawna

c)      jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

d)     spółka cywilna (warunki spełnić musi każdy wspólnik osobno)

e)     podmioty wspólnie wnioskujące o przyznanie pomocy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia

5.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B

69-113 Górzyca

Godziny otwarcia biura w trakcie naboru: pn-pt 10:00 – 15:00

6.      Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każda egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt.

 

Dokumenty składane są bezpośrednio w Biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

7.      Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:

1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia,

w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

 

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane do otrzymania pomocy od wniosków, od tych, które ze względu na wyczerpanie alokacji środków nie otrzymały rekomendacji.

 

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

8.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

9.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
10.   Dokumenty aplikacyjne 1.      Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

2.      Biznesplan (LINK)

3.      Generator wniosków o przyznanie pomocy (LINK) – używanie generatora nie jest obowiązkowe, jednak ułatwia wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.

4.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

5.      Instrukcja wypełniania biznesplanu (LINK)

11.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

 

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 858 565.

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Lokalne kryteria wyboru
 4. Karta opisu projektu
 5. Oświadczenie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko operacji
 6. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 2/2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PDF

czytaj dalej...
zdowNabór 2/2017

Nabór 1/2017

Górzyca, 22.12.2016

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020(Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390.), w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

1.      Limit środków dostępnych w naborze: 2 000 000 zł
2.      Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      100 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w branży produkcyjnej lub transportowej;

 

b)     70 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w pozostałych branżach

3.      Termin składania wniosków: 9.01.2017 – 23.01.2017
4.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B69-113 GórzycaGodziny otwarcia biura w trakcie naboru: pn-pt 10:00 – 15:00
5.      Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każda egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt.

 

Dokumenty składane są bezpośrednio w Biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

6.      Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:

1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

 

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane do otrzymania pomocy od wniosków, od tych, które ze względu na wyczerpanie alokacji środków nie otrzymały rekomendacji.

 

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

7.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

8.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
9.      Dokumenty aplikacyjne 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

2. Biznesplan (LINK)

3. Generator wniosków o przyznanie pomocy (LINK) – używanie generatora nie jest obowiązkowe, jednak ułatwia wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

5. Instrukcja wypełniania biznesplanu (LINK)

10.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

 

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 858 565.

 

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Lokalne kryteria wyboru
 4. Karta opisu projektu
 5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 1/2017 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PDF

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I ZĄŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia:

3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia

 1. Dokument tożsamości – kopia
 2. Jeśli w dowodzie osobistym nie ma adresu zameldowania: Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał
 3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał.
 4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów (numer identyfikacyjny ARiMR) albo Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia
 6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV. A6 str. 10 wniosku o przyznanie pomocy)
 7. Biznesplan – oryginał sporządzony na formularzu: (LINK)
 8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV.A 8: str. 11 wniosku o przyznanie pomocy)
 9. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu znajdującym się na końcu wniosku o przyznanie pomocy (Załącznik nr IV.A 9: str. 12 wniosku o przyznanie pomocy), wraz z Zaświadczeniem(-ami) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał (LINK)
 11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia
 12. W przypadku operacji przewidujących roboty budowlane: Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia
 13. W przypadku operacji przewidujących roboty budowlane: Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji – oryginał lub kopia

Załączniki niezbędne do prawidłowej oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. Ich brak nie skutkuje odrzuceniem wniosku, lecz uniemożliwia przyznanie punktów w niektórych kryteriach:

 1. Karta opisu projektu wg Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu osób z grupy defaworyzowanej (załącznik wewnętrzny LGD – formularz – LINK)
 2. załączniki potwierdzające posiadane i wyszczególnione w biznesplanie kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia, zasoby, doświadczenie
 3. oferty cenowe potwierdzające przyjęty poziom cen dla danego zadania z zakresu rzeczowo finansowego operacji (sekcja VII w Biznesplanie)
czytaj dalej...
zdowNabór 1/2017