AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Wyniki naboru nr 1/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 10.05.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2018. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:
1. Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i PROW w naborze 1/2018
2. Listę operacji wybranych do dofinansowania 1/2018
3. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 10.05.2018
4. Rejestr interesów członków Rady Projektowej
5. Informacja dot. przyjętej przez Radę Projektową metodologii przyznawania punktów w niektórych kryteriach puntkowych

Informujemy także, że w dniu jutrzejszym wysłane zostaną do wszystkich wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

Procedura protestu:

Od negatywnego wyniku oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z przepisami ustawy RLKS. W sytuacjach przewidzianych ustawą pismo informujące do wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości i warunkach wniesienia protestu. Wnioskodawcy mają prawo do wglądu w zestawienie średnich ocen dla poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem, jakie przedstawią członkowie Rady podczas oceny. Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania informacji, jaka była indywidualna ocena danego członka Rady.

Protest wnoszony jest w ciągu 7 dni w formie pisemnej do zarządu województwa za pośrednictwem LGD. LGD informuje ZW niezwłocznie po wpłynięciu protestu. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji art. 22 ust 7.

LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście i kieruje protest wraz z otrzymaną od Beneficjenta dokumentacją do zarządu województwa załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu protestu.

Zarząd województwa rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Zarząd województwa informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 1. a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
 2. b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd Województwa przekazuje sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście.

LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

 1. a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
 2. b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

 1. a) po terminie,
 2. b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 3. c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną Beneficjent się nie zgadza, lub w jakim zakresie nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia

– o czym Beneficjent jest informowany na piśmie przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W odniesieniu do oceny i wyboru danej operacji oraz w przypadku dokonywania ponownej oceny operacji LGD stosuje zasady i kryteria wyboru, zgodnie z informacjami zawartymi w pierwotnym ogłoszeniu o naborze (w odpowiedzi na który złożono wniosek o przyznanie pomocy).

ZAŁĄCZNIK: wzór protestu

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru nr 1/2018

Posiedzenie Rady Projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Rady Projektowej związane z oceną wniosków w ramach naboru 1/2018 odbędzie się 10.05.2018. W związku z powyższym biuro LGD będzie tego dnia nieczynne. Do 17.05.2018 opublikowane zostaną listy rankingowe oraz protokół z posiedzenia rady. Do wszystkich wnioskodawców najpóźniej 17.05.2018 wysłane zostaną listy polecone informujące o wynikach naboru i procedurze odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowPosiedzenie Rady Projektowej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 20.04.2018

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 3/2018.

1.      Limit środków dostępnych w naborze: 547 449,09 zł
2.      Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      Maksymalna wartość dotacji: w przypadku jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku organizacji pozarządowych = 300 000 zł;

b)     Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.

c)      Refundacja poniesionych kosztów

3.      Termin składania wniosków: 11.05.2018 – 25.05.2018
4.      Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy a)      Jednostki samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

b)     Organizacja pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji (jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

5.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca

Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 10:00 – 14:00

6.      Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator.

 

Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

7.      Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:

1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;

 

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów

w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie się nie mieszczą.

 

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.)

8.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

9.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
10.   Dokumenty aplikacyjne 1.      Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

11.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

 

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 668 218 146.

 

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Lokalne kryteria wyboru
 4. Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzania OOŚ
 5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

 

ogloszenie-3-2018

czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Wyjazd na Bałkany już za nami

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w ubiegłym tygodniu zrealizowała operację „W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD/NGO, Samorządach oraz winnicach na Bałkanach”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czytaj dalej...
zdowWyjazd na Bałkany już za nami

Wyniki naboru 2/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 2/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:
1. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018
2. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 29.03.2018
3. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 2/2018

Uwaga beneficjenci – możliwe utrudnienia w kontakcie z pracownikami biura

Szanowni Państwo, z uwagi na duże zainteresowanie dotacjami oraz zaangażowanie pracowników w doradztwo beneficjentom odwiedzającym biuro kontakt telefoniczny w okresie naboru wniosków może być utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie prosimy o umawianie się na doradztwo w biurze na konkretne terminy (umówić można się albo telefonicznie, albo sms-owo albo mailowo). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż w ostatnim tygodniu naboru (20-26.03.2018) otrzymanie doradztwa dot. treści wniosków może okazać się niemożliwe z powodu spodziewanej znacznej ilości wnioskodawców składających wnioski, których pracownicy biura będą mieli do obsłużenia w tych dniach. Przyjęcie wniosku od beneficjenta ma charakter priorytetowy nad doradztwem a jest czasochłonne. Prosimy również zwrócić uwagę na fakt, że przyjmowanie wniosków w dniu 26.03.2018 r. kończy się o godzinie 15:00.

czytaj dalej...
zdowUwaga beneficjenci – możliwe utrudnienia w kontakcie z pracownikami biura

Uwaga użytkownicy Openoffice!

Tych z Państwa, którzy pracują nad swoim wnioskiem w programie Openoffice lub innym, który nie jest natywnie przeznaczony dla plików o rozszerzeniach .doc, .docx, .xls i .xlsx prosimy o sprawdzenie poprawności swojego formularza z zamieszczoną w plikach z dokumentami wersją pdf. Zauważyliśmy, że u części osób pracujących w Openoffice znikają niektóra pola, tabelki i zamieniają się kolumny z wierszami. Prosimy o czujność w tym zakresie.

BIZNESPLAN PDF – do porównania http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_P_3z.pdf

czytaj dalej...
zdowUwaga użytkownicy Openoffice!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 22.02.2018 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnejczytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

Górzyca, 22.02.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.), w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze wniosków 1/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej