AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Polskiebazarek.pl

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników. Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent – bezpośredni zysk.

czytaj dalej...
zdowPolskiebazarek.pl

Zbliża się wiosna na mokradłach

Nadchodzi czas, na który z niecierpliwością oczekujemy każdego roku. Budzi się wiosna i na mokradła wraca życie. Najbliższe miesiące to czas intensywnej pracy w naszym nowym projekcie „Odtwarzanie mokradeł„. Jesteśmy już pi wizytach w terenie z projektantem, który doradza nam jak najlepiej wykonać zadanie, które przed sobą postawiliśmy – odtworzyć mokradła na terenie dwóch naszych działek – w okolicach Lubiechni Wielkiej oraz Dargomyśla. Wkrótce będziemy dysponować niezbędnymi dokumentami aby móc rozpocząć procedurę wykonawcy prac terenowych.

Artykuł Zbliża się wiosna na mokradłach pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWZbliża się wiosna na mokradłach

1% dla FZDOW

Przypominamy, iż nasza organizacja jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że można wskazywać nas w zeznaniach rocznych PIT jako odbiorcę 1% Państwa podatku.

W tym i w kolejnych latach kwoty zebrane w ten sposób przeznaczymy na wkład własny do projektu „Odtwarzanie mokradeł”, którego realizację niedawno rozpoczęliśmy. Nasz wkład własny w ten projekt to ponad 300 000 zł. Informacje o projekcie znajdują się tutaj: klik

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

KRS: 0000260311

Artykuł 1% dla FZDOW pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOW1% dla FZDOW

Informacja ws protestów do naboru 2/2021

Informujemy, że posiedzenie Rady Projektowej do oceny protestów w ramach naboru 2/2021 odbyło się w dniu 16.02.2022. Z powodu braku kworum niezbędnego do podejmowania prawomocnych uchwał zostało zamknięte bez oceny protestów. Powodem braku kworum była absencja członków Rady Projektowej spowodowana COVID19. Nowy termin posiedzenia Rady Projektowej planowany jest na miesiąc marzec 2022

czytaj dalej...
zdowInformacja ws protestów do naboru 2/2021

Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

Szanowni Mieszkańcy,

Dbamy o rozwój naszej okolicy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu – to nasz wspólny interes. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gmin wchodzących w skład porozumienia „G-7” oraz w skład LGD Zielona Dolina Odry i Warty i podjąć na ich podstawie decyzje związane z wykorzystaniem środków unijnych na rozwój lokalnej społeczności.

https://g-7.webankieta.pl/

Ankieta jest anonimowa, a udział w niej – dobrowolny. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. Składa się z 4 stron pytań. Pierwsza i ostatnia strona zawierają pytania obowiązkowe. Pytania na stronach 2 i 3 mają charakter nieobowiązkowy.

Serdecznie dziękujemy za szczere odpowiedzi! Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca. Kontakt: strategie@fzdow.pl

Badanie dotyczy mieszkańców 7 gmin: Kostrzyna nad Odrą, Słońska oraz wszystkich gmin powiatu słubickiego. Trwać będzie do 21.02.2022 r.

O porozumieniu gmin „G-7” przeczytać można m.in. tutaj: https://slubice.pl/porozumienie-gmin-podpisane-slubice-liderem-grupy/

czytaj dalej...
zdowAnkieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

Szanowni Mieszkańcy,

Dbamy o rozwój naszej okolicy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu – to nasz wspólny interes. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gmin wchodzących w skład porozumienia „G-7” oraz w skład LGD Zielona Dolina Odry i Warty i podjąć na ich podstawie decyzje związane z wykorzystaniem środków unijnych na rozwój lokalnej społeczności.

https://g-7.webankieta.pl/

Ankieta jest anonimowa, a udział w niej – dobrowolny. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. Składa się z 4 stron pytań. Pierwsza i ostatnia strona zawierają pytania obowiązkowe. Pytania na stronach 2 i 3 mają charakter nieobowiązkowy.

Serdecznie dziękujemy za szczere odpowiedzi! Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca. Kontakt: strategie@fzdow.pl

Badanie dotyczy mieszkańców 7 gmin: Kostrzyna nad Odrą, Słońska oraz wszystkich gmin powiatu słubickiego. Trwać będzie do 21.02.2022 r.

O porozumieniu gmin „G-7” przeczytać można m.in. tutaj: https://slubice.pl/porozumienie-gmin-podpisane-slubice-liderem-grupy/

Artykuł Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWAnkieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

W dniach 10-15.01 praca zdalna

Szanowni Państwo, z powodów zdrowotnych biuro LGD w dniach 10-15.01 pracować będzie w trybie zdalnym. W przypadku protestów składanych ws naboru 2/2021 bardzo prosimy o wysyłkę pocztową. Treść protestu można skonsultować mailowo (fzdow@fzdow.pl) lub telefonicznie: +48 503 034 017 lub + 48 534 85 85 65

czytaj dalej...
zdowW dniach 10-15.01 praca zdalna

Wyniki naborów 1/2021 i 2/2021

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2021 oraz 2/2021. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Informujemy także, że w tym tygodniu wysłane zostaną do wszystkich wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

Procedura odwoławcza:

Od negatywnego wyniku oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z przepisami ustawy RLKS. W sytuacjach przewidzianych ustawą pismo informujące do wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości i warunkach wniesienia protestu. Wnioskodawcy mają prawo do wglądu w zestawienie średnich ocen dla poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem, jakie przedstawią członkowie Rady podczas oceny. Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania informacji, jaka była indywidualna ocena danego członka Rady.

Protest wnoszony jest w ciągu 7 dni w formie pisemnej do zarządu województwa za pośrednictwem LGD. LGD informuje ZW niezwłocznie po wpłynięciu protestu. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji art. 22 ust 7.

LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście i kieruje protest wraz z otrzymaną od Beneficjenta dokumentacją do zarządu województwa załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu protestu.

Zarząd województwa rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Zarząd województwa informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

  1. a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
  2. b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd Województwa przekazuje sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście.

LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

  1. a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
  2. b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

  1. po terminie,
  2. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
  3. nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną Beneficjent się nie zgadza, lub w jakim zakresie nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia

– o czym Beneficjent jest informowany na piśmie przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W odniesieniu do oceny i wyboru danej operacji oraz w przypadku dokonywania ponownej oceny operacji LGD stosuje zasady i kryteria wyboru, zgodnie z informacjami zawartymi w pierwotnym ogłoszeniu o naborze (w odpowiedzi na który złożono wniosek o przyznanie pomocy).

ZAŁĄCZNIK: 

czytaj dalej...
zdowWyniki naborów 1/2021 i 2/2021