AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

Szanowni Mieszkańcy,

Dbamy o rozwój naszej okolicy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu – to nasz wspólny interes. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gmin wchodzących w skład porozumienia „G-7” oraz w skład LGD Zielona Dolina Odry i Warty i podjąć na ich podstawie decyzje związane z wykorzystaniem środków unijnych na rozwój lokalnej społeczności.

https://g-7.webankieta.pl/

Ankieta jest anonimowa, a udział w niej – dobrowolny. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. Składa się z 4 stron pytań. Pierwsza i ostatnia strona zawierają pytania obowiązkowe. Pytania na stronach 2 i 3 mają charakter nieobowiązkowy.

Serdecznie dziękujemy za szczere odpowiedzi! Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca. Kontakt: strategie@fzdow.pl

Badanie dotyczy mieszkańców 7 gmin: Kostrzyna nad Odrą, Słońska oraz wszystkich gmin powiatu słubickiego. Trwać będzie do 21.02.2022 r.

O porozumieniu gmin „G-7” przeczytać można m.in. tutaj: https://slubice.pl/porozumienie-gmin-podpisane-slubice-liderem-grupy/

Artykuł Ankieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk pochodzi z serwisu Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty.

czytaj dalej...
FZDOWAnkieta dla mieszkańców powiatu słubickiego, Kostrzyna nad Odrą i gminy Słońsk

W dniach 10-15.01 praca zdalna

Szanowni Państwo, z powodów zdrowotnych biuro LGD w dniach 10-15.01 pracować będzie w trybie zdalnym. W przypadku protestów składanych ws naboru 2/2021 bardzo prosimy o wysyłkę pocztową. Treść protestu można skonsultować mailowo (fzdow@fzdow.pl) lub telefonicznie: +48 503 034 017 lub + 48 534 85 85 65

czytaj dalej...
zdowW dniach 10-15.01 praca zdalna

Wyniki naborów 1/2021 i 2/2021

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 1/2021 oraz 2/2021. W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Informujemy także, że w tym tygodniu wysłane zostaną do wszystkich wnioskodawców pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

Procedura odwoławcza:

Od negatywnego wyniku oceny wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z przepisami ustawy RLKS. W sytuacjach przewidzianych ustawą pismo informujące do wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości i warunkach wniesienia protestu. Wnioskodawcy mają prawo do wglądu w zestawienie średnich ocen dla poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem, jakie przedstawią członkowie Rady podczas oceny. Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania informacji, jaka była indywidualna ocena danego członka Rady.

Protest wnoszony jest w ciągu 7 dni w formie pisemnej do zarządu województwa za pośrednictwem LGD. LGD informuje ZW niezwłocznie po wpłynięciu protestu. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji art. 22 ust 7.

LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście i kieruje protest wraz z otrzymaną od Beneficjenta dokumentacją do zarządu województwa załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje Beneficjenta na piśmie o przekazaniu protestu.

Zarząd województwa rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Zarząd województwa informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

  1. a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem;
  2. b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd Województwa przekazuje sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu, jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy. Ponowna ocena operacji polega na powtórnej weryfikacji operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podniesionych w proteście.

LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

  1. a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
  2. b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

  1. po terminie,
  2. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
  3. nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną Beneficjent się nie zgadza, lub w jakim zakresie nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia

– o czym Beneficjent jest informowany na piśmie przez zarząd województwa, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W odniesieniu do oceny i wyboru danej operacji oraz w przypadku dokonywania ponownej oceny operacji LGD stosuje zasady i kryteria wyboru, zgodnie z informacjami zawartymi w pierwotnym ogłoszeniu o naborze (w odpowiedzi na który złożono wniosek o przyznanie pomocy).

ZAŁĄCZNIK: 

czytaj dalej...
zdowWyniki naborów 1/2021 i 2/2021

Umowa w sprawie projektu odtwarzanie mokradeł podpisana

Z radością informujemy, że w dniu 3.12.2021 podpisana została umowa o dofinansowanie naszego najnowszego projektu. „Odtwarzanie mokradeł” to szereg działań związanych z zarzadzaniem ekosystemami. Dofinansowanie zostało nam przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Wartość projektu: 2 453 080 zł

Wartość dofinansowania: 2 085 118 zł, w tym 1 772 350,30 zł ze środków MFEOG oraz 312 767,70 zł ze środków budżetu Państwa.

Wkład własny: 367 962 zł

Dzięki projektowi odtworzymy około 22,5ha łąk zalewowych na dwóch gruntach będących własnością Fundacji – w pobliżu miejscowości Starościn, powiat słubicki oraz niedaleko miejscowości Dargomyśl, powiat myśliborski.

czytaj dalej...
zdowUmowa w sprawie projektu odtwarzanie mokradeł podpisana

Nabór 2/2021 – liczba złożonych wniosków.

Informujemy, że w terminie naboru do siedziby biura LGD wpłynęły 33 wnioski o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 2 580 000 zł. O wynikach oceny złożonych wniosków informować będziemy nie później niż 45 dni od zakończenia naboru poprzez ogłoszenie wraz z listą rankingową opublikowane na naszej stronie internetowej (www.prow.zdow.pl) oraz poprzez listy polecone wysłane na adresy wskazane we wnioskach.

czytaj dalej...
zdowNabór 2/2021 – liczba złożonych wniosków.

Wniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR

Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów ARiMR a nadany w tej procedurze numer używany jest w całym procesie aplikacyjnym jako tzw. numer identyfikacyjny. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek w biurze ARiMR. Poniżej prezentujemy ten wniosek wraz z instrukcją jego wypełniania.

czytaj dalej...
zdowWniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR