AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Rady Projektowej

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Rady Projektowej związane z oceną wniosków w ramach naboru 1/2018 odbędzie się 10.05.2018. W związku z powyższym biuro LGD będzie tego dnia nieczynne. Do 17.05.2018 opublikowane zostaną listy rankingowe oraz protokół z posiedzenia rady. Do wszystkich wnioskodawców najpóźniej 17.05.2018 wysłane zostaną listy polecone informujące o wynikach naboru i procedurze odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowPosiedzenie Rady Projektowej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 20.04.2018

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 3/2018.

1.      Limit środków dostępnych w naborze: 547 449,09 zł
2.      Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      Maksymalna wartość dotacji: w przypadku jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku organizacji pozarządowych = 300 000 zł;

b)     Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.

c)      Refundacja poniesionych kosztów

3.      Termin składania wniosków: 11.05.2018 – 25.05.2018
4.      Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy a)      Jednostki samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

b)     Organizacja pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji (jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

5.      Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca

Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 10:00 – 14:00

6.      Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator.

 

Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

7.      Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:

1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

w tym:

a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze

c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;

 

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów

w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie się nie mieszczą.

 

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.)

8.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

9.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
10.   Dokumenty aplikacyjne 1.      Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

2.      Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)

11.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

 

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 668 218 146.

 

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
  2. Lista wymaganych dokumentów
  3. Lokalne kryteria wyboru
  4. Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzania OOŚ
  5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

 

ogloszenie-3-2018

czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Wyjazd na Bałkany już za nami

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w ubiegłym tygodniu zrealizowała operację „W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD/NGO, Samorządach oraz winnicach na Bałkanach”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

czytaj dalej...
zdowWyjazd na Bałkany już za nami

Wyniki naboru 2/2018

Szanowni Państwo, Rada Projektowa LGD Zielonej Doliny Odry i Warty na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 roku dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 2/2018 . W wyniku oceny wybrano operacje, które zostały skierowane do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy:
1. Listę operacji wybranych do dofinansowania 2/2018
2. Protokół z posiedzenia Rady Projektowej w dniu 29.03.2018
3. Rejestr interesów członków Rady Projektowej

Informujemy także, że wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisma z informacją o wyniku oceny wraz z informacją dotyczącą procedury odwoławczej.

czytaj dalej...
zdowWyniki naboru 2/2018

Uwaga beneficjenci – możliwe utrudnienia w kontakcie z pracownikami biura

Szanowni Państwo, z uwagi na duże zainteresowanie dotacjami oraz zaangażowanie pracowników w doradztwo beneficjentom odwiedzającym biuro kontakt telefoniczny w okresie naboru wniosków może być utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jednocześnie prosimy o umawianie się na doradztwo w biurze na konkretne terminy (umówić można się albo telefonicznie, albo sms-owo albo mailowo). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż w ostatnim tygodniu naboru (20-26.03.2018) otrzymanie doradztwa dot. treści wniosków może okazać się niemożliwe z powodu spodziewanej znacznej ilości wnioskodawców składających wnioski, których pracownicy biura będą mieli do obsłużenia w tych dniach. Przyjęcie wniosku od beneficjenta ma charakter priorytetowy nad doradztwem a jest czasochłonne. Prosimy również zwrócić uwagę na fakt, że przyjmowanie wniosków w dniu 26.03.2018 r. kończy się o godzinie 15:00.

czytaj dalej...
zdowUwaga beneficjenci – możliwe utrudnienia w kontakcie z pracownikami biura

Uwaga użytkownicy Openoffice!

Tych z Państwa, którzy pracują nad swoim wnioskiem w programie Openoffice lub innym, który nie jest natywnie przeznaczony dla plików o rozszerzeniach .doc, .docx, .xls i .xlsx prosimy o sprawdzenie poprawności swojego formularza z zamieszczoną w plikach z dokumentami wersją pdf. Zauważyliśmy, że u części osób pracujących w Openoffice znikają niektóra pola, tabelki i zamieniają się kolumny z wierszami. Prosimy o czujność w tym zakresie.

BIZNESPLAN PDF – do porównania http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_P_3z.pdf

czytaj dalej...
zdowUwaga użytkownicy Openoffice!

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 22.02.2018 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnejczytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 2/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

Górzyca, 22.02.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018 Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020(T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.), w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze wniosków 1/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że w najbliższym naborze w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” w celu uzyskania punktów za kryterium dotyczące długości zamieszkania na obszarze LGD będzie trzeba dostarczyć przynajmniej dwa dokumenty, w tym jedno z:
1. dowód osobisty (z adresem zameldowania)
2. zaświadczenie z Urzędu Gminy z adresem i okresem zameldowania
3. pierwsza strona ostatniego złożonego PIT wraz z potwierdzeniem złożenia.

Powyższe wymogi zostaną wprowadzone przez LGD w celu ograniczenia ryzyka ubiegania się dofinansowanie przez osoby nie będące w rzeczywistości mieszkańcami gmin objętych działaniem naszej LGD. Informujemy jednocześnie, że wszystkie wnioski oraz dokumenty, które będą wzbudzały podejrzenie nadużyć, będą zgłaszane do Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Zarządzającej Program Leader.

Wprowadzenie ww. zapisów zostało spowodowane licznymi próbami wyłudzeń środków UE przez beneficjentów w ramach naborów realizowanych przez Lokalne Grupy Działania w Polsce. Głównym problemem stały się wnioski składane przez beneficjentów, którzy nie są mieszkańcami LGD.

Za utrudnienia przepraszamy oraz zapraszamy do składania wniosków przez mieszkańców gmin: Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Słońsk, Słubice oraz Witnica.

czytaj dalej...
zdowInformacja dla beneficjentów