Ważne informacje dla beneficjentów działania „rozwijanie działalności gospodarczej”

Przypominamy, że wszystkich beneficjentów działania „Rozwijanie działalności gospodarczej” obowiązuje przy wyborze wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności”. Wszystkie warunki i obowiązki otrzymają Państwo wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Beneficjent ma obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, który wynika z rozporządzeń wykonawczych dla ww. typów operacji i ma zastosowanie do każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego wartość przekracza 20 tys. zł netto (bez podatku VAT). W przypadku, gdy operacja składa się z elementów, które pojedynczo nie przekraczają 20 tys. zł, natomiast łącznie ich suma przekracza tę wartość sugeruje się, aby połączyć je w jedno zadanie i przeprowadzić postępowanie ofertowe. Należy tutaj podkreślić, że dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, a więc w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferenci będą mogli składać oferty tylko na te elementy zapytania, które są w stanie zrealizować.

W celu upublicznienia zapytania ofertowego, należy zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wydatki poniesione z naruszeniem Zasad konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie. Sankcje za naruszenie Zasad konkurencyjności będą uregulowane w treści umowy o przyznaniu pomocy.

W załączeniu udostępniamy wzory:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
  3. Informacja o wyniku postępowania
  4. Wniosek_po_nadanie_uprawnien_do_portalu_ogloszen_ARiMR

Oraz dodatkowe materiały:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań

Zasada konkurencyjności – prezentacja Zielona Góra


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: