Zestaw logotypów obejmujący instutucje i programy zaangażowane w finansowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Są to: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska oraz Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Mapa obszaru objętego wsparcie Lokalnej Grupy Działania. Są to gminy (w kolejności od północy): Witnica, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk, Górzyca, Słubice, Rzepin i Cybinka.

Lokalna Grupa Działania Stworzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty jest bezpośrednim projektowym kontynuatorem działań LGD Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Fundacja powstała w 2006 roku jako efekt realizacji schematu I Programu Leader+. W sensie wewnątrzstrukturalnym zarówno Stowarzysznie jak i Fundacja są organizacjami wyjątkowymi w regionie, jej struktury bowiem zapewniają możliwie szeroki dialog społeczny. Jest to związane z poprzednimi i bieżącymi projektami surowo wymagającymi zbliżonych udziałów procentowych i licznie reprezentowanych wszystkich sektorów życia publicznego w strukturach organizacji. W roku 2006 Fundacja rozpoczęła na terenie pięciu gmin (Witnica, Słońsk, Górzyca, Słubice i Cybinka) realizację schematu II Programu Leader +. W 2015 roku obszar działania powiększył się o gminę miejską Kostrzyn nad Odrą.

Stowarzyszeniem kieruje zarząd w składzie: Piotr Chara – prezes zarządu, Leonard Pietrow – wiceprezes

Misja

Dzisiejsi mieszkańcy terenów przygranicznych zachodniej Polski – powojenni osadnicy ze wschodu i ich potomni – przez długie lata z przyczyn geopolitycznych i mentalnych mieli utrudnioną możliwość wykształcenia w sobie poczucia jedności ze swoją nową ziemią. Zawierucha wojenna przerwała im długą tradycję w kultywowaniu spuścizny po przodkach. Dodatkowo wysiedleni niemieccy gospodarze zabrali ze sobą wiedzę (i często szacunek niestety) o dotychczasowej ojczyźnie. Czynnikiem utrudniającym przypisanie właściwej wartości tej ziemi stała się także peryferyjna lokalizacja względem krajowych aglomeracji i ośrodków naukowych, uchodząc w ten sposób społecznej uwadze. Bliskość granicy państwa także wprowadzała, zwłaszcza w minionej epoce Polski Ludowej, dodatkowe utrudnienia w eksploracji. Okoliczności te istotnie przeszkadzały w budowaniu wizerunku tej ziemi opartego o rzeczywiste wartości przyrodnicze i kulturowe. Niewielka wiedza zaś utrudnia do dziś mieszkańcom budowę właściwej więzi emocjonalnej ze swoją ziemią. Stosunkowo słabo wykształcone poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Nadodrza stanowi barierę w pełnym i kompleksowym wykorzystaniu jego potencjału do rozwoju regionu.

Od kilku ostatnich lat obserwowany jest wzrost zainteresowania problematyką o tematyce regionalnej. Budzi się przekonanie, że bez wiedzy o regionie trudno o integrowanie się z jego problemami, trudno też o pożądany rodzaj związku emocjonalnego zwanego lokalnym patriotyzmem, będącego zarazem nieodzownym preludium skutecznych, przekonywujących działań promocyjnych oraz – co równie istotne (a może nawet bardziej) – radości życia na łonie swej małej ojczyzny!

Rodzące się wśród gospodarzy regionu zrozumienie potrzeby gruntownego zgłębienia i „odkrycia” dla szerszego grona niezwykłych walorów swej małej ojczyzny oraz zrozumienie konieczności podjęcia wielu działań na rzecz rozwoju gospodarczego opartego na potencjale przyrodniczo-kulturowym doprowadziło do powołania Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Od 2015 roku funkcję Lokalnej Grupy Działania pełni Stowarzyszenie Zielonej Doliny Odry i Warty, czyli podmiot, który w pełni kontynuuje misję FZDOW.

Z przyjemnością zapraszam.

Piotr Chara, Prezes ZDOW


Kontakt

Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty

ul. 1 Maja 1B (pierwsze piętro),
69-113 Górzyca
fzdow@fzdow.pl
Biuro pracuje od pn do pt w godzinach 8.00 – 16.00

Beneficjenci obsługiwani są:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 9.00 – 14.00

lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Pracownicy biura:

Piotr Chara, 664 468 363

Leonard Pietrow 503 034 017,

Robert Stolarski, 792 282 229

Karol Duer, 534 85 85 65

NIP: 5981617351
REGON: 08042539
KRS: 354054