LEADER

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 5/2023

„Szlakiem dobrych praktyk PROW 2014-2020” – kampania informacyjno-promocyjna

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 12.04.2023 r., została zawarta umowa nr 5/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Zieloną Doliną Odry i Warty jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Szlakiem dobrych praktyk PROW 2014-2020” – kampania informacyjno-promocyjna.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej prezentującej 6 wzorcowych przykładów zrealizowanych na terenie województwa lubuskiego dobrych praktyk PROW w latach 2014-2020. Zrealizowane operacje zostaną opisane w 6 artykułach w prasie o zasięgu regionalnym. Dzięki realizacji operacji nastąpi transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich województwa lubuskiego. Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk zwiększy zainteresowanie stron we wdrażanie nowych inicjatyw na rzecz obszarów wiejskich w swoich społecznościach lokalnych. Zaprezentowane wzorcowe przykłady zrealizowanych operacji poszczególnych priorytetów programu staną się inspiracją dla nowych przedsięwzięć.

Efektem natychmiastowym będzie:

– zamieszczenie cyklu 6 artykułów w prasie o zasięgu regionalnym na temat projektów realizowanych z programu PROW 2014-2020,

– zaprezentowanie 6 wzorcowych operacji zrealizowanych w ramach dobrych praktyk PROW w latach 2014-2020.

Do efektów długoterminowych zaliczyć można:

– zaprezentowanie przykładów wdrożonych inicjatyw w ramach dobrych praktyk PROW zrealizowanych w latach 2014-2020 na terenie województwa lubuskiego,

– przekazanie wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń, pomysłów i rozwiązań z zakresu zrealizowanych przedsięwzięć,

– zachęcenie jak największego grona osób do realizacji projektów w ramach dofinansowania ze środków PROW,

– zgromadzenie przykładów, pomysłów i rozwiązań zrealizowanych w ramach operacji z poszczególnych priorytetów programu PROW.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

czytaj dalej...
zdowInformacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 5/2023

Harmonogram spotkań w gminach w celu konsultacji LSR na nową perspektywę finansową

SłubiceUrząd Miejski, Słubice,        
ul. Akademicka 1
10.05.2023
godz. 11:00
GórzycaCentrum Spotkań Polsko Niemieckich, Górzyca,        
ul. Polna 8/1
8.05.2023
godz. 14:00
CybinkaUrząd Gminy, Cybinka,        
ul. Szkolna 5
09.05.2023
godz. 10:00
RzepinUrząd Miejski w Rzepinie,
Plac Ratuszowy 1
9.05.2023
godz. 13:00
SłońskDom Kultury w Slonsku, ul. Graniczna 116.05.2023
godz. 13:00
WitnicaUrząd Gminy Witnica, Plac Andrzeja Zabłockiego 617.05.2023
godz. 10:00
Kostrzyn nad OdrąKCK Kręgielnia, Sala nr 35 (UWAGA, ZMIANA MIEJSCA!),
ul Fabryczna 5 Kostrzyn nad Odrą
16.05.2023
godz. 10:00
czytaj dalej...
zdowHarmonogram spotkań w gminach w celu konsultacji LSR na nową perspektywę finansową

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”, które odbędzie się w dniu 18.04.2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich, ul. 1 Polna 8/1, 69-113 Górzyca.

czytaj dalej...
zdowZaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 07.04.2023

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz.U.2019.664, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 1/2023.

Limit środków dostępnych w naborze:131563,95 Euro = 526255,80 zł
Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR:Maksymalna wartość dotacji: w przypadku jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku organizacji pozarządowych = 300 000 zł;Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.Refundacja poniesionych kosztów
Termin składania wniosków:04.05.2023 – 18.05.2023
Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocyJednostki samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;Organizacja pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji (jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
Miejsce składania wniosków:Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B 69-113 Górzyca Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 10:00 – 14:00
Forma i tryb złożenia wniosku:2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersja elektroniczna wniosku na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinien zostać skompletowany w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator. Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
Warunki udzielenia pomocy:Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, w tym:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  

2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;  

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia  

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie się nie mieszczą.   Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie
Lokalne Kryteria Wyboru operacji:Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Załącznik wskazuje wagi punktowe dla wszystkich kryteriów punktowanych oraz wskazuje minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  
Informacja o wymaganych załącznikachZawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
Dokumenty aplikacyjneWzór wniosku o przyznanie pomocy LINK: (wersja edytowalna)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania LINK:  (wersja edytowalna)
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 85 85 65.

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
  2. Lista wymaganych dokumentów
  3. Lokalne kryteria wyboru
  4. Oświadczenie dot. OOŚ
  5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW

czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 1/2023 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Stowarzyszenie LGD Miedzy Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Do zdobycia 6000 zł na działania społeczne lub rozwój młodej organizacji pozarządowej!

Organizatorzy czekają na projekty do 27 MARCA!

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://lubuskielokalnie.fam.org.pl

czytaj dalej...
zdowNABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” EDYCJA 2023!!

Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego”.

Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Wizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

„Celami wizyty studyjnej w było „Celami wizyty studyjnej będzie „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez LGD z województwa podkarpackiego, nawiązanie kontaktów w celu wypracowywania modelowych rozwiązań w zakresie założeń programowych do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 poprzez udział w wizycie studyjnej a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy promocji i propagowania LGD jako podmiotu mającego znaczenie w rozwoju regionu i promocji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w grupie 20 uczestników z województwa lubuskiego.

Spotkanie z przedstawicielami z podkarpackimi LGD .

Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektów dofinasowanych w ramach EFRROW.

czytaj dalej...
zdowWizyta Studyjna w LGD Województwa Podkarpackiego

Stwórzmy razem nową strategię!

Zapraszamy Mieszkańców na spotkania obszaru LGD konsultacyjne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się:

– dnia 22 września 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Cybince ul. Szkolna 5

– dnia 3 października 2022 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy, ul. Polna 8/1

– dnia 11.10.2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1

(terminy kolejnych spotkań uzupełnimy w późniejszym czasie)

Miej swój wkład w rozwój obszaru w kolejnych latach. Weź udział w warsztatach poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych oraz planowanych działań w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

czytaj dalej...
zdowStwórzmy razem nową strategię!