LEADER

Wniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR

Jednym z załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest zaświadczenie o wpisie do rejestru producentów ARiMR a nadany w tej procedurze numer używany jest w całym procesie aplikacyjnym jako tzw. numer identyfikacyjny. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek w biurze ARiMR. Poniżej prezentujemy ten wniosek wraz z instrukcją jego wypełniania.

czytaj dalej...
zdowWniosek o wpis do rejestru producentów ARiMR

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Górzyca, 3.11.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Podejmowanie działalności gospodarczej, zgodnie z § 2. 1. 2 a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz.U.2019.664, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 2/2021

1. Limit środków dostępnych w naborze: 359 446,75 EURO = 1 437 787,00 PLN
2. Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: a)      100 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w branży produkcyjnej lub transportowej;  
b)     70 000 zł – premia na założenie działalności gospodarczej w pozostałych branżach
3. Termin składania wniosków: 22.11 – 7.12.2021
4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli: a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR Warunki szczegółowe:
1) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy: a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
5. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B 69-113 Górzyca Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 9:00 – 14:00, ostatni dzień naboru 8-16:00
6. Forma i tryb złożenia wniosku: – 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej
– wersja elektroniczna wniosku oraz biznesplanu na płycie CD/DVD.  

Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinny zostać skompletowane w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt.  

Dokumenty składane są bezpośrednio w Biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

7. Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, w tym:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

2. Przyczynią się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia)

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane do otrzymania pomocy od wniosków, od tych, które ze względu na wyczerpanie alokacji środków nie otrzymały rekomendacji. Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

8.      Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Załącznik wskazuje wagi punktowe dla wszystkich kryteriów punktowanych oraz wskazuje minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
9.      Informacja o wymaganych załącznikach zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
9.      Dokumenty aplikacyjne 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
2. Biznesplan (LINK)
3. Tabele finansowe – pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (LINK)
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
5. Instrukcja wypełniania biznesplanu (LINK)
10.   Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak:  Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy,  lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 85 85 65

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
  2. Lista wymaganych dokumentów
  3. Lokalne kryteria wyboru
  4. Karta opisu projektu
  5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW
czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Górzyca, 03.11.2021

Lokalna Grupa Działania Zielona Dolina Odry i Warty informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 o zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z § 2. 1. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (T.j. Dz.U.2019.664, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem”, w ramach naboru wniosków nr 1/2021.

Limit środków dostępnych w naborze: 629 236,30 EURO 2 516 945,20 PLN
Kwoty i formy pomocy, zgodnie ze wskazanymi w LSR: Maksymalna wartość dotacji: w przypadku jednostek sektora finansów publicznych bez ograniczeń; w przypadku organizacji pozarządowych = 300 000 zł;Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji pozarządowych.Refundacja poniesionych kosztów
Termin składania wniosków: 22.11.2021 – 7.12.2021
Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy Jednostki samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;Organizacja pozarządowa, w tym także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba organizacji (jednostki) lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B 69-113 Górzyca Godziny przyjmowania wniosków: pn-pt 9:00 – 14:00, ostatni dzień naboru 8-16:00
Forma i tryb złożenia wniosku: 2 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w podpisanej przez osoby upoważnione wersji papierowej i wersja elektroniczna wniosku na płycie CD/DVD. Każdy egzemplarz wniosku wraz z załącznikami powinien zostać skompletowany w trwały sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. oprawione w skoroszyt lub segregator.   Dokumenty składane są bezpośrednio w biurze LGD Zielona Dolina Odry i Warty – osobiście, przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
Warunki udzielenia pomocy: Pomoc zostanie przyznana na realizację tych operacji, które:
1. Spełniają wymogi oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, w tym:
a) Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
b) Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze
c) Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  

2. Realizują cele ogólne i szczegółowe LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz zaspokajają potrzeby mieszkańców obszaru objętego LSR;  

3. Zawierają wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia  

4. Uzyskają wymagane minimum punktowe w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

5. W przypadku otrzymania wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę wyższą niż limit środków dostępnych w naborze określony w punkcie 1, znajdą się na liście rankingowej stworzonej na podstawie oceny punktowej wg Lokalnych Kryteriów Wyboru (załącznik nr 3 do ogłoszenia) na miejscach uprawniających do otrzymania pomocy – tj. powyżej linii oddzielającej wnioski, które mieszczą się w limicie środków od tych, które w tym limicie się nie mieszczą.   Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie

Lokalne Kryteria Wyboru operacji: Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Załącznik wskazuje wagi punktowe dla wszystkich kryteriów punktowanych oraz wskazuje minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  
Informacja o wymaganych załącznikach Zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia
Dokumenty aplikacyjne Wzór wniosku o przyznanie pomocy LINK: (wersja edytowalna)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (LINK)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania LINK:  (wersja edytowalna)
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: Dokumenty, takie jak: – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty (LSR), formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór umowy o przyznanie pomocy, – lokalne kryteria wyboru, procedura oceny i wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej www.prow.zdow.pl w zakładce DOKUMENTY

Odpowiedzi na pytania odnośnie naboru wniosków uzyskać można:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (preferowane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty)

– w formie elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: fzdow@fzdow.pl

– telefonicznie pod numerami telefonów: 503 034 017, 534 85 85 65.

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
  2. Lista wymaganych dokumentów
  3. Lokalne kryteria wyboru
  4. Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzania OOŚ
  5. Karta oceny formalnej i zgodności z PROW
czytaj dalej...
zdowOgłoszenie o naborze nr 1/2021 -Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w zrealizowała operację „ W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

„Celami wizyty studyjnej w Gruzji było „przenikanie kultur polskiej i gruzińskiej”, wymiana doświadczeń, „podpatrywanie” dobrych praktyk w ramach działań realizowanych przez Samorządy oraz Organizacje pozarządowe w Gruzji, nawiązanie kontaktów w dobrze prosperujących winnicach i winiarniach, a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy partnerskiej wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej..”

„Przewidywane efekty: Przekazanie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń grupie 20 uczestników”

czytaj dalej...
zdowW poszukiwaniu dobrych praktyk organizacjach pozarządowych, samorządach oraz winnicach w Gruzji

Aktualizacja karty oceny (3.1.1)

Szanowni Państwo, informujemy że zaktualizowana została karta oceny operacji dla działania polegającego na podejmowaniu działalności gospodarczej. Są to kryteria punktowe, na podstawie których wybierane będą operacje skierowane do dofinansowania w najbliższym naborze wniosków.

czytaj dalej...
zdowAktualizacja karty oceny (3.1.1)

Aktualizacja karty oceny (3.1.1)

Szanowni Państwo, informujemy że zaktualizowana została karta oceny operacji dla działania polegającego na podejmowaniu działalności gospodarczej. Są to kryteria punktowe, na podstawie których wybierane będą operacje skierowane do dofinansowania w najbliższym naborze wniosków.

czytaj dalej...
zdowAktualizacja karty oceny (3.1.1)

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”, które odbędzie się w dniu 22.09.2021 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Spotkań Polsko – Niemieckich w Górzycy ul. Polna 8/1.

czytaj dalej...
zdowWalne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty”

Planowane w 2021 roku nabory

W planach LGD Zielona Dolina Odry i Warty jest ogłoszenie w 2021 roku jeszcze dwóch naborów wniosków:

– 1. Podejmowanie działalności gospodarczej oraz

– 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin naborów oraz kwota alokacji nie są jeszcze znane. Wszystkie nowe informacje pojawiać się będą w aktualnościach naszej strony internetowej.

Istnieje możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą dokumentacją aplikacyjną (wniosek, biznesplan) na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie (dla działania 2 : https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3)

czytaj dalej...
zdowPlanowane w 2021 roku nabory