AKTUALNOŚCI

Bieżące sprawy - ostatnie wydarzenia

Nowy wzór informacji z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji wraz z instrukcją

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji, zamieszczamy nowe wersje tych dokumentów. Przekazywane dokumenty uwzględniają uwagi Samorządów Województw zgłoszone podczas spotkania koordynacyjnego Zespołu roboczego ds. PROW przy Konwencie Marszałków RP (8-10 maja 2019r. Pawłowice).

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
czytaj dalej...
zdowNowy wzór informacji z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji wraz z instrukcją

Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD

Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty zrealizowała operację „Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD”. Jednocześnie informujemy wszystkich o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW poprzez stronę www.ksow.pl

http://prow.zdow.pl/wp-content/uploads/2018/03/image4548-1024x76.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD”

„Celem projektu było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców województwa z informacjami upowszechniającymi rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy zrealizowanych i sfinansowanych projektów w ramach środków Leader.”

Filmy do obejrzenia tutaj:

czytaj dalej...
zdowFilmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • rolnictwa ekologicznego;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

  • Jakość Tradycja;
  • Quality Meat Program.
Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01
OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01
OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19
OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00
OT Gorzów Wlkp.
 ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 782-22-99
OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-00
OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39
OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00
  OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00
OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50
OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40
OT Warszawa
 Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00
  OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41
OT Częstochowa ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 22- 36
OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26
OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12
 
  OT Kielce ul. Piaskowa 18 25-323 Kielce (41) 343-31-90          

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).

Grzegorz Pięta

p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

czytaj dalej...
zdowWsparcie na przystępowanie do systemów jakości

PROO w Zielonej Dolinie

Miło nam poinformować, że nasza organizacja otrzymała wsparcie w ramach pierwszej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) wdrażanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W pierwszej połowie 2019 roku napisaliśmy wniosek o wsparcie rozwoju Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty. Zatytułowaliśmy go „Wyspy Życia”. W sierpniu pojawiła się długo wyczekiwana informacja, że nasz projekt został wybrany do dofinansowania. W tym tygodniu podpisaliśmy umowę na jego realizację.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu przydzielane są na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Liczy się tutaj nie zrealizowanie konkretnych działań statutowych czy misyjnych ze środków publicznych a zbudowanie podwalin pod to, aby organizacja uzyskała samodzielność i niezależność w realizacji swojej misji.

Wyspy Życia

To projekt (program rozwoju), który wniesie w latach 2019-2021 518 000 zł do budżetu naszej organizacji. Wdrażamy ten program licząc na to, że w 2022 roku pochwalić się będziemy mogli sprawnie funkcjonującym systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Zgodnie z wizją rozwoju Fundacji przedstawioną we wniosku system ten zarządzany będzie przez niezależną i płynną finansowo organizację, której stabilność i sukces działań tkwi w oparciu bieżący dialog i współpracę z właściwymi terytorialnie instytucji powołanych do ochrony środowiska. Zachowując/odtwarzając wielkiej urody i wartości przyrodniczej siedliska system Fundacja podnosi jakość życia mieszkańców, inicjuje rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych opartych o walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Podejmowane innowacyjne działania pozwalają na opracowywanie szerszych geograficznie strategii i pojedynczych działań na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk.

Co się zmieni w życiu Fundacji?

Zmiana w funkcjonowaniu organizacji polegać będzie na zwiększeniu zasięgu, skali działań, poprawie odbioru społecznego, zbudowaniu szerszej koalicji oraz niezależności organizacji, zwiększeniu zatrudnienia oraz ustabilizowaniu pracy biura.

Ściślej – planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

1. Wzrost skuteczności i efektywności działań terenowych dzięki doposażeniu w sprzęt do prac w terenie;

2. Wzrost potencjału technicznego organizacji (poprzez zakup 2 kompletów wyposażenia –  biurowego i terenowego);

3. Wzrost zatrudnienia w organizacji (do poziomu 1,75 etatu);

4. Utrzymanie stabilności i ciągłości działań ochroniarskich prowadzonych przez organizację (poprzez stałą opiekę nad 8 lokalizacjami cennymi przyrodniczo – jednocześnie utrzymanie trwałości efektów dotychczasowych);

5. Wzrost zaangażowania społeczeństwa w realizację misji Fundacji (poprzez zwiększenie w ujęciu wartościowym i ilościowym finansowego wspierania działalności statutowej, rzeczowego poprzez przekazywanie rzeczy na potrzeby działalności organizacji i pracy poprzez wzrost ilości wolontariuszy współpracujących z organizacją);

6. Wzrost współodpowiedzialności i ujednolicenie wizji ochrony nadodrzańskiej przyrody wśród instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska na tym obszarze (poprzez utrzymanie i animowanie koalicji podmiotów i spotkania terenowe);

7. Dywersyfikacja źródeł przychody organizacji (poprzez uruchomienie nowych źródeł finansowania i zwiększenie ich łącznej liczby do min. 6);

8. Wzrost niezależności finansowej Fundacji poprzez uruchomienie działalności gospodarczej;

9. Wzrost znaczenia organizacji w regionie (poprzez zrealizowane kampanie marketingowe i wypracowaną markę ekspercką);

10. Profesjonalizacja pracy biura organizacji (poprzez utrzymanie stałych godzin pracy, uporządkowanie spraw formalnych oraz stały wzrost kompetencji pracowników).

Niech o nas usłyszą

Największą zmianą w funkcjonowaniu naszej organizacji będzie przyłożenie większej wagi do promocji swoich działań. Dlatego już jesienią 2019 roku ruszy nasz profil na facebooku (aktualnie pod roboczym adresem https://www.facebook.com/Fundacja-Zielonej-Doliny-Odry-i-Warty-107313830637789/). Chcemy przyciągnąć tam pasjonatów przyrody z całego kraju, szczególnie zamiłowanych w ochronie siedlisk i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym oraz fotografów przyrody. Uruchomimy tutaj także specjalny hasztag (#PROOwZielonejDolinie), którym oznaczać będziemy wpisy promujące efekty realizacji programu. Oprócz tego kanału planowane jest otwarcie co najmniej jeszcze jednego profilu społecznościowego – ale czy to będzie instagram czy youtube czy jeszcze coś innego – czas pokaże. Ważnym wydarzeniem 2020 roku będzie przeprowadzenie pierwszej w naszej historii kampanii zbiórki 1%, gdyż jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, naszego nowego profilu na facebooku oraz prosimy o trzymanie kciuków za powodzenie naszego przedsięwzięcia.

czytaj dalej...
zdowPROO w Zielonej Dolinie

Aktualizacja informacji o planowanym naborze

Szanowni Państwo

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w trakcie przeprowadzania zmian dotyczących przelicznika kursu euro w budżetach LGD. Zmiana kursu euro spowoduje zwiększenie limitów środków w następnych naborach dla beneficjentów. Planowany termin zmian to październik / listopad 2019 roku. W związku z powyższym informujemy, że ogłoszenie o naborze w ramach działania „Podejmowanie działalności gospodarczej” zostaje przesunięte na termin po wejściu w życie zmian MRiRW.

czytaj dalej...
zdowAktualizacja informacji o planowanym naborze

Informacja o naborze

Szanowni Państwo, informujemy iż nabór na podejmowanie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych 3 tygodni. Oznacza to, iż termin naboru przypadnie na przełom października i listopada 2019 roku. Dokładne daty, szczegóły naboru, dokumenty aplikacyjne oraz zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju zostaną upublicznione w najbliższych tygodniach na stronie internetowej www.prow.zdow.pl

czytaj dalej...
zdowInformacja o naborze

Informacje o planowanym naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami o termin naboru wniosków informujemy, że na dzień dzisiejszy wciąż czekamy na możliwość otworzenia procedury naboru. Gdy procedura zostanie otworzona i opublikowane zostanie ogłoszenie o naborze, będą Państwo mieli jeszcze ok. 30 dni na przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Informujemy także, że wzory dokumentów aplikacyjnych, które będą obowiązywały w naborze, zostaną umieszczone w ogłoszeniu o naborze. Nie mniej jednak istnieje możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującymi dokumentami na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html w dziale II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

czytaj dalej...
zdowInformacje o planowanym naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej