Rozeznanie rynku nr 02/R/2017

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w trybie rozeznania rynku poszukuje wykonawcy zadania „Odłów inwazyjnych gatunków obcych (norka amerykańska, szop pracz)” w projekcie „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa”  finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przeprowadzenia procedury jest rozeznanie cenowe usługi odłowu gatunków inwazyjnych zagrażających lęgom ptaków chronionych w ramach projektu. Projekt polega na utworzeniu systemu bezpiecznych lęgowisk zapewniających udaną inkubację i wyprowadzenie potomstwa przez minimum 4 gatunki: ostrygojady, rybitwy białoczelne, r. rzeczne i r. czarne na obszarze o długości ok. 90 km. wzdłuż środkowej i dolnej Odry. Pośrednio, na projekcie zyskają również inne, gniazdujące w sąsiedztwie gatunki. Czas trwania projektu – kwiecień 2017-grudzień 2019.  wartość projektu: 2 427 262,84 zł; kwota dofinansowania: 2 063 172,84 zł

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odłów gatunków inwazyjnych, w szczególności norek amerykańskich i szopów praczy z terenów realizacji projektu.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

  • dostarczenie we wskazane miejsca pułapek żywołownych we wszystkich miejscach realizacji projektu zaznaczonych na poniższej mapie ,
  • bieżąca kontrola stanu pułapek,
  • przewóz oraz utylizacja złapanych zwierząt.
  • Założono prowadzenie odłowu w miesiącach II-XI (10 miesięcy w roku, podczas największej aktywności zwierząt)
  • płatność za wykonywanie usługi dokonywana będzie w odstępach miesięcznych

Czas wykonywania usługi:

czerwiec 2017 – grudzień 2019

Składanie ofert:

Oferty złożone na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 5.06.2017 do godz.12:00 prosimy dostarczyć:

  • drogą pocztową na adres Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca (dopisek 02/R/2017)
  • osobiście pod wskazanym wyżej adresem w godzinach 10 – 14 od pn, do piątku
  • mailowo na adres: k.duer@zdow.pl (fakt otrzymania wiadomości zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną. W przypadku braku tej wiadomości prosimy o upewnienie się, iż oferta dotarła do adresata).

Prosimy o nadsyłanie ofert uwzględniających proponowaną cenę za wykonanie usługi na załączonym formularzu ofertowym.

FORMULARZ OFERTOWY

Informacje:

Piotr Chara, 664 468 363, fzdow@fzdow.pl, Karol Duer, 534 85 85 65, k.duer@zdow.pl


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: