Potwierdzanie miejsca zamieszkania

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami cytujemy instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w której wyjaśniono jakie dokumenty należy przedstawić w celu udowodnienia miejsca zamieszkania na terenie LGD:

„Po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu – należy przedstawić:
– pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego pieczęć, albo urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, albo
zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia; albo

– wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne. Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu.

Załącznik ten jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów”

LGD będzie przyjmowała również dokumenty:

– adres zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny), lub

– adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, z późn. zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: